Kapat
Başoğlu A.Ş. İş Etiği Kuralları
Başoğlu A.Ş. İş Etiği Kuralları
Başoğlu A.Ş. İş Etiği Kuralları

1.1.KAPSAM VE UYGULAMA

İş Etiği Kuralları “Başoğlu Kablo A.Ş. ve Profil San. Tic. A.Ş. ve Başkar Kablo İmalatı ve Tic. San. A.Ş. “ şirketlerimiz adına ortak düzenlenmiştir. Rehber, Şirketimizin politikaları, değerleri ve ilkeleri ile bütünlük içindedir ve yönetim kurulu, denetçiler ve yöneticiler dâhil tüm çalışanların uyması gerekmektedir.

Tüm şirket mensupları kuralları iyice anlamalı, düzenlenecek eğitim toplantılarına katılmalı ve günlük işlerini etik biçimde yerine getirme sorumluluğunu kabul etmelidir. Kuralları net olarak algıladığından şüphesi olan ya da belli bazı uygulamalarının rehberde belirtilmiş kurallara uyumlu olup olmadığından emin olamayan çalışanlar, yöneticisine ve/veya Etik Komitesi’ne/ Danışmanı ’ na danışmalıdır.

Etik Komitesi :

İş Etiği Kuralları gerek görüldükçe, İnsan Kaynakları, Mali İşler, Hukuk ve Denetim Grupları’nın temsilcilerinden oluşan Etik Komitesi tarafından gözden geçirilerek, Yönetim Kurulu’nun onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu Başkanı’na bağlı olarak çalışan Etik Kurulu’nun görevleri:

•Grup şirketlerinde etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek;

•Etik Kurallarını gözden geçirmek ve kuralların grup ihtiyaç ve amaçlarına uygunluğunun korunması amacı ile görüşler ve kendilerine ulaştırılan öneri ve bilgiler ışığında gerekli güncellemeleri yapmak;

•Kendilerine ulaştırılan bildirimleri takip etmek, soruşturmak ve çözüme kavuşturmak;

•Etik Danışmanı’ nın önerilerini takip etmek ve değerlendirmektir.

•Şirketimizde iş etiği Kurallarına aykırı durumları bildiren çalışanların bilgilerinin gizliliğini sağlayarak çalışanların korunmasını sağlamaktır.

Etik Danışmanı:

Etik Komitesi üyeleri arasından belirlenecek Etik Danışmanı’ nın sorumlulukları şunlardır:

•Çalışanların Etik Kurallar ile ilgili soru ve sorunlarını cevaplamak;

•Yürürlükte olan Başoğlu Kablo A.Ş. ve Başkar İş Etiği Kurallarının işleyişini takip ederek, gerekiyorsa Etik Komitesi’ne iyileştirme önerilerinde bulunmak;

•Çalışanlarca bildirilen, İş Etiği Kurallarına aykırı durumları incelemek, soruşturmak ve gerekiyorsa Etik Komitesi’ne yönlendirmek;

•Bildirilen/incelenen/sonuçlanan durumları Etik Komitesi’ne aylık olarak raporlamak;

•Kendisine Başoğlu Kablo A.Ş ve Başkar İş Etiği Kurallarına aykırı durumları bildiren çalışanların bilgilerinin gizliliğini sağlamaktır.

Etik Komitesi’ne ve/veya Etik Danışmanı’na bilgi vermek, öneride bulunmak veya danışmak isteyen tüm Başoğlu Kablo A.Ş. ve Başkar çalışanları isimli veya isimsiz olarak [email protected] adresine e-posta veya Etik Komitesi’ne ulaştırılmak üzere

Organize Sanayii Bölgesi 3. Cadde No:32 14240 Merkez BOLU – TURKEY

2.1.Güvenilirlik

2.1.1.Şirketimizin tüm iş süreçlerinde ve ilişkilerinde doğruluk, dürüstlük ve güvenilirlik öncelikli değerleridir.

Şirketimizin ortaklarına, pay sahiplerine, çalışanlarına, tedarikçilerine, iş ortaklarına, rakiplerine, çevre, toplum ve insanlığa karşı güvenilirlik ve saygınlık simgesi olmayı hedefler. Doğruluk, dürüstlük ve sadakat, çalışanlarımızın Başoğlu Kablo A.Ş. ve Başkar Kablo Grubu faaliyetleri üzerinde etkisi olabilecek şirket yönetimi tarafından izin verilmiş özel faaliyetlerinde vazgeçilmez ilkelerindendir.

2.2.İş Ahlakı ve Doğru Davranışlar

2.2.1.Şirket çalışanları birbirleri ile ilişkilerinde, düşünce ve görüşlerini paylaşırken açık, saygılı, dürüst ve sorumluluk duygusu içerisinde hareket ederler.

2.2.2.Şirket genelinde teşvik edilen takım çalışması ruhu, gizlilik kurallarına uygunluk gözetilerek, örgütsel yapıda oluşan her türlü iş sonucu ve bilginin paylaşılmasına dayanmaktadır.

2.2.3.Kişiler veya kuruluşlar hakkında dayanaksız ve asılsız beyanlarda bulunmak ve/veya dedikodu yapılması ve çalışma arkadaşlarının kötülenmesi, Şirket etik değerlerine aykırıdır.

2.2.4.Şirket işlerinin yürütülmesinde çalışanlar, bireylerin haklarına ve kültürel farklılıklarına saygı göstermelidir.

2.2.5.Şirketimizde ve tüm şirketlerde, tacizin bütün çeşitleri kesinlikle yasaktır. Taciz kapsamına girebilecek davranışlar çok çeşitli olsa da, açıklayıcı olması amacı ile aşağıdaki örnekler verilebilir:

•Sözlü Taciz: Bir çalışanın ırkı, cinsiyeti, uyruğu, yaşı, dini, inancı veya engelliliği veya benzeri özellikleri hakkında hoş karşılanmayan yorum, lakap takma, şakalar, kişilerin manevi değerleri ile ilgili yaralayıcı yorumlar;

•Fiziksel Taciz: Karşı tarafça istenmeyecek her türlü fiziksel temas, karşı tarafça istenmeyecek ve cinsel davranış olarak algılanabilecek bakış veya temaslar, bir başkasının hareket etmesini engelleyici hamleler ve vurmalar;

•Görsel Taciz: Onur kırıcı / cinsel ima içeren / uygunsuz / saldırgan fotoğraf , çizim, poster, film ve el/kol hareketleri.

•Psikolojik Bezdirme (Mobbing):Hedef alınan kişiyi işten soğutmak, performansını düşürmek, istifa etmesine yol açmak amacını güden sistematik ve planlı davranışlar (örnek: çalışanın özel yaşamının eleştirilmesi, toplu ortamlarda sözünün sürekli kesilmesi, sürekli diğer çalışanlar önünde azarlanması, başarılarının görmezden gelinmesi vb.)

2.2.6.Şirketin kaynakları ve olanakları, siyasi faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanılamaz, şirket dâhilinde siyasi faaliyet yürütülemez, siyasi partilere bağış yapılamaz ve siyasi kampanyalara destek verilemez. Siyasal etkinliklere dâhil olan çalışanların hiçbir şekilde Başoğlu Kablo A.Ş. ve Profil San. Tic. A.Ş. ve Başkar Kablo İmalatı ve Tic. A.Ş. ‘ ni temsil etmiyor olduğu gerçeğini açıkça ortaya koymaları beklenmektedir.

2.2.7.Siyasi, sosyal ve dini görüşler çalışma ortamında ifade edilmez ve tartışılmaz.

2.2.8.Çalışanlar, prensip olarak, şirket dışında ikinci bir işte çalışamaz. Ancak, çalışanların sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi teşvik edilir. Çalışan bu amaçla, bağlı olduğu grup şirketinin konuyu düzenleyen ilgili yönetmeliğinde belirtilen şartlara uymak ve gerekiyorsa Etik Komitesi’ne danışmak suretiyle, kamu hizmeti yapan bir dernek, vakıf, meslek veya eğitim kuruluşunda yönetim kademesinde ya da eğitici olarak görev almalarına izin verilebilir.

2.2.9.Çalışanlar, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak tüccar veya esnaf sayılmalarını (“Ticari işletme” veya “Esnaf işletmesi” sayılmalarını) gerektiren çalışmalarda bulunamaz. Başoğlu Kablo A.Ş ve Başkar ana hissedarı olan şirketleri dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği veya Denetçilik yapamaz, gerçek ve tüzel kişilerin ticari herhangi bir işinde yazılı onay almaksızın ücretli veya ücretsiz çalışamaz.

Çalışanlar Başoğlu Kablo A.Ş. ’nun adını, kurumsal kimliğini, itibarını ve gücünü kişisel fayda sağlamak için kullanmaktan kaçınmalıdır.

2.2.10.Şirketin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için tüm çalışanlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Bu çerçevede, tüm çalışanlar kişisel hal ve davranışlarının, kanunlar ve genel ahlak kuralları çerçevesinde olmasına özen gösterir.

2.2.11. Çalışanlar, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz.

2.2.12.Başoğlu Kablo A.Ş. ve Başkar Kablo İmalatı adına analistlerle, sermaye piyasası profesyonelleriyle ve medya temsilcileriyle iletişim kurmaya, değerlendirme yapmaya ve görüş bildirmeye, özellikle yazılı ve görsel medyaya ve benzeri veri dağıtım kanallarına, yazılı veya sözlü basın açıklaması yapmaya yetkili kişiler BAŞOĞLU KABLO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür, Baş Hukuk Müşaviri’dir.

2.2.13.İşe yeni başlayan her Başoğlu Kablo A.Ş ve Başkar çalışanına oryantasyon programı kapsamında etik kuralların yazılı olduğu kitapçık okutulur, etik kurallara aykırı bir hareket gördüklerinde başvuracakları adresler ve kişiler bildirilir. Çalışanlar bu kuralların iş akdinin ayrılmaz bir parçası sayılacağı hususunun anlaşıldığına dair bir taahhütname imzalar.

3.1.Çatışma Tip ve Örnekleri

3.1.1.Şirket yararı ile kişisel menfaatlerin çatışması ve çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesi ya da yakınlarına veya üçüncü şahıslara çıkar sağlaması durumları çıkar çatışması kapsamına girer.

3.1.2. Başoğlu Kablo A.Ş ve Başkar çalışanları, çıkar çatışması yaratacak her türlü eylem ve davranışlardan kaçınmalıdır. Çıkar çatışmaları üç türde oluşabilmektedir:

•Gerçekleşmiş çıkar çatışması: Çalışan görevini yerine getirirken, özel çıkarlarının etkisinde kalacağı bir durumdadır;

•Algılanan çıkar çatışması: Çalışan görevini yerine getirirken, çevresindekiler tarafından özel çıkarlarının etkisinde kalıyormuş şeklinde görünür. Algılanan çıkar çatışmaları, gerçekte oluşmamış ancak kurum içinde veya kamuda oluşmuş bir kanıya işaret eder. Kurumun itibarına zarar verebilecek bu tür algıların oluştuğunu fark eden çalışanların amirlerine veya Etik Komitesi’ne bilgi vermeleri beklenmektedir.

•Potansiyel çıkar çatışması: Çalışan ileride görevini yerine getirirken, özel çıkarlarının etkisinde kalabilecek bir durumdadır. Potansiyel çıkar çatışmaları hali hazırda bir etki yaratmadıysa da, ileride “gerçekleşmiş çıkar çatışmasına” dönüşebilecek konumlara işaret eder ve fark edildiği aşamada önlem alınması gerekmektedir.

3.1.3.En sık karşılaşılan ve çıkar çatışmasına yol açan durumlara şu örnekler verilebilir:

• İhale ve Satın Alma: Satın alma fonksiyonunda teklif değerlendirme yetkisindeki bir çalışanın, potansiyel tedarikçilerden biri ile mali ortaklık içerisinde bulunması;

•İkinci İş: Herhangi bir çalışanın, mevcut işindeki performansını olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir başka işte daha çalışması;

• İşe Alım: İnsan Kaynakları fonksiyonunda, personel işe alım yetkisindeki bir çalışanın, iş başvurusunda bulunmuş bir adayla akraba veya yakın dost olması.

3.2.Hediye Verme ve Alma

3.2.1.Başoğlu Kablo A.Ş. çalışanları kendi menfaatleri için, tarafsızlıklarını, kararlarını ve davranışlarını

etkileyebilecek hediye, kazanç, yardım, ağırlama, özel indirim, komisyon veya iskonto isteyemez veya kendilerine gelen bu tarz teklifleri kabul edemezler.

3.2.2.Başoğlu Kablo A.Ş. çalışanları, sembolik değerde olduğuna dair şüpheleri olunmayanlar hariç ticari ilişki içinde olunan kişi veya kurumlardan gelen hediyeleri kabul etmemelidir. Çalışanın, söz konusu türden hediyeleri kabul edip etmeme kararı verirken, rehberin başındaki yönetim mesajında sıralanan dört soru kapsamında bir değerlendirme yapması beklenmektedir. Çalışan tereddütte kaldığı durumlarda yöneticisine ve/veya Etik Danışmanı’na başvurmalıdır.

3.2.3.Çalışanların:

•Nakit para veya nakit dengindeki hediyeleri tutarları ne olursa olsun kabul etmeleri veya tedarikçilerden, danışmanlardan, rakiplerden ya da müşterilerden borç almaları,

• Bu kişi veya kuruluşların seyahat masraflarını, etkinlik masraflarını veya benzeri harcamalarını üstlenmelerini kabul etmeleri yasaktır.

3.2.4. Başoğlu Kablo A.Ş. çalışanları, Şirket’in tanıtım amaçlı hazırlattığı hediyeler dışında iş ilişkisi içerisinde oldukları kurum ve kişilere hediye veremezler.

3.2.5.Rüşvet ve/veya komisyon verilmesi, alınması veya önerilmesi hiçbir koşul altında kabul edilemez.

3.2.6.Başoğlu Kablo A.Ş. ’nun müşterilerine, bayilerine veya iş ilişkileri içinde bulunulan diğer üçüncü şahıslara tedarik ettiği hediyeler ve promosyon malzemeleri Başoğlu Kablo A.Ş. A.Ş. üst yönetimi tarafından onaylanmalıdır.

4.1.Ticari Sır

4.1.1.Çalışanların konumu gereği şirketçe sağlanan veya iş yerinde ulaşma ya da öğrenme olasılığı bulunan bilgi ve dokümanlar, ticari sırlar, kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgiler, çalışanların özlük haklarına ait ve üçüncü şahıslarla yapılmış anlaşmalardaki gizli bilgiler, gizlilik ve ticari sırların korunması çerçevesinde değerlendirilir.

4.1.2.Çalışanlar, herhangi bir nedenle şirketten ayrılmaları durumunda, görev ve pozisyonları nedeniyle sahip oldukları her türlü belge, doküman ve bilgiyi ileride şirket aleyhinde kendisine ve/veya rakiplere avantaj sağlamak amacı ile kullanamazlar.

4.1.3. Başoğlu Kablo A.Ş. ‘ ya ait her türlü gizli bilgi ve/veya belgenin “Insider Trading” (içeriden öğrenenlerin ticareti) kapsamında içeriden sızdırılarak, borsa veya herhangi bir yolla menfaat elde edilmesi yasaktır.

4.1.4.Bütün resmi açıklamalar, Şirketin belirlediği birimler aracılığı ile yatırımcılara, ortaklara ve kamuoyuna eşitlik ilkesi doğrultusunda, eksiksiz, eş zamanlı ve anlaşılabilir biçimde duyurulur.

4.1.5.Şirket çalışanları, müşterilerin, tedarikçilerinin, iş ortaklarının ve birlikte çalışılan diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen göstermekle yükümlüdür.

4.2.Gizlilik

4.2.1.Başoğlu Kablo A.Ş. , çalışanlarına ve tüm paydaşlarımıza ait kişisel bilgilerinin korunmasına özen gösterir. Bu kapsamda bütün personelin özlük bilgileri ve şirket adına yapılan tüm elektronik posta yazışmaları grup şirketinin ilgili bilgi işlem birimi tarafından muhafaza altına alınır.

4.2.2. E-posta kullanımı için çalışanlara tahsis edilmiş adresin güvenliğinin korunmasından çalışanın kendisi sorumludur. Çalışan hiçbir suretle epostasını bir başkasının kullanmasına izin vermez.

4.2.3.E-posta, önemli bir dâhili ve harici iletişim yöntemidir. E-postalar, ancak yasal süreçler gerektirdiği takdirde açıklanabilecek, aksi halde kesinlikle gizli tutulması gereken kayıtlardır.

Çalışanların şirket tarafından geliştirilen bilgi işlem yazılımları için kendilerine tahsis edilmiş olan kullanıcı girişlerinin bireysel olarak kullanılmasından sorumludur. Çalışan bireysel kullanıcı şifresi ile girilen hiçbir sisteme kendisinden başkasının aynı kullanıcı ad ve şifresini kullanarak girmesine müsaade etmez; kendisine tahsis edilmiş kullanıcı ad ve şifresinin güvenliğinden sorumludur.

4.2.4.Ortak kullanıma tahsis edilmiş olanlar hariç, kişisel bilgisayarların güvenliğinin sorumluluğu çalışana aittir.

4.2.5.Şirket bilgisayarı iş amaçlı kullanılmalıdır.

4.2.6.Bir Başoğlu Kablo A.Ş. çalışanı, çalışanın veya yönetimin önceden onayı olmaksızın bir diğer çalışanın çalışma alanında ve/veya bilgisayarında arama yapamaz.

4.2.7.Çalışanların tıbbi geçmişleri ile ilgili bilgiler Başoğlu Kablo A.Ş. tarafından toplanır ve muhafaza edilir. Söz konusu bilgiler özel bilgi kapsamında olup, güvenliği Başoğlu Kablo A.Ş. ’nun sorumluluğu altındadır. Kişiye özel basılı sağlık bilgileri ya çalışanın bizzat kendisine verilir ya da korumalı baskı araçları kullanılarak üçüncü bir şahıs tarafından görülmeyecek şekilde basılır.

4.2.8.Ücretler/maaşlar, ek gelirler ve şirketin politikasını yansıtan, kişilere özel benzer personel bilgileri gizlidir ve yetkili kişilerden başkasına açıklanamaz. Personelin bunları başkalarına açıklaması veya diğer çalışanlara bu bilgileri açıklamaları için baskı uygulaması yasaktır.

5.1.Yasal Sorumluluklar

5.1.1.Başoğlu Kablo A.Ş. , yüksek etik davranış standartlarına bağlıdır. Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerini yerel kanun ve mevzuat ile milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, gerektiğinde yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru ve tam anlaşılabilir bilgileri zamanında sunar.

5.1.2. Her türlü faaliyetlerini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirirken, tüm kurum ve kuruluşlara menfaat beklentisi olmaksızın yaklaşır.

5.2.Topluma ve Çevreye Karşı Sorumluluklar

5.2.1.Başoğlu Kablo A.Ş ve Başkar, demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunmasına; eğitim ve hayır işleri yapılmasına, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılmasına önem vermektedir.

5.2.2.Başoğlu Kablo A.Ş. ve Profil San. şirketleri, bulundukları ülkenin iş ve işçi hakları ile ilgili kanunlarına riayet eder. Çocuk işçi çalıştırma dâhil, yasalara aykırı her tür işçi çalıştırma uygulamasının engellenmesini destekler.

5.2.3.Başoğlu Kablo A.Ş. , kurumsal sosyal sorumluluk alanına giren taleplerin karşılanmasında çevreye yönelik sorumluluğu artıracak her türlü faaliyet ve oluşuma destek olurken çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine de öncelik verir.

5.2.4.Rüşvet, yolsuzluk veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler verilmesi ve kabul edilmesi, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınılırken bu tür suçların ortadan kaldırılması konusundaki çalışmalar desteklenir.

5.2.5. Başoğlu Şirketleri, operasyonlarını sürdürürken bulundukları ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır.

5.2.6. İnsan sağlığının korunması ve çevreye gösterilen saygı, Başoğlu Kablo A.Ş. ’nun tüm uygulamalarında göz önüne alınmaktadır.

5.3.Hissedarlara Karşı Sorumluluklar

5.3.1.Başoğlu Kablo A.Ş. sürekliliğine öncelikle önem vererek ve hissedarlarına değer yaratma hedefi doğrultusunda, kararlarını bilinen ekonomik kriterlere dayanarak alır, mali disiplin ve hesap verebilirlik anlayışıyla, kaynak ve varlıklarının en verimli şekilde yönetilmesini sağlar.

5.3.2.Başoğlu Kablo A.Ş. , kamuya ve hissedarlarına yaptığı açıklamalarda mali tabloları, stratejileri, yatırımları ve risk profili ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi verir. Yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzer kesimlerle yapılacak tüm görüşmeler şirketin belirlediği “Kamunun Bilgilendirilmesi Esaslarına Dair Yönetmelik” çerçevesinde yapılır. Görev verilen bölümler dışında hiçbir çalışan Başoğlu Kablo A.Ş. ’ yu temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz.

5.4.Çalışanlara Karşı Sorumluluklar

5.4.1.İnsan kaynaklarında ve iş süreçlerinde, ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanır. Ücretlendirme ve terfide performans ve verimlilik esas alınır. Tüm süreçlerde şeffaf politikalar izlenir.

5.4.2.Tüm çalışanlarına eşit mesafede durmayı ilke edinen Başoğlu Kablo A.Ş. güvenli çalışma ortamı ve konfor sağlamakta ve sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır.

5.4.3.Başoğlu Kablo A.Ş. tesislerinin güvenli işletilmesi ve çalışanlarının sağlığı için ilgili en yüksek standartlara uyar, iş güvenliğini tüm faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi hedefler.

5.4.4.Ayrımcılıktan uzak bir çalışma ortamında eğitim, tayin ve terfi kararlarında objektif veriler kullanılır ve kayıt altına alınır. Ücretlendirme ve terfi uygulamalarında grup şirketlerinin ilgili yönergelerinde belirtilen kriterler esas alınır.

5.4.5. Gerek mesleki bilgi ve becerilerinin, gerekse kişisel yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler, çalışanlar arasında eşitlik ilkesi ile gerçekleştirilir.

5.4.6.Çalışanların birbirleriyle karşılıklı güven, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde iletişim ve işbirliği yapmaları beklenir.

5.4.7.Tüm çalışanlar işi ile ilgili ya da kişisel sorunlarını veya herhangi bir konu ile ilgili teklif ve dileklerini üstlerine aktarma hakkına sahiptir.

5.4.8.Çalışan, kendisine uygulanan eylem ve işlemlerde bir haksızlık yapıldığı kanısındaysa konuyu yetkili makamlara iletmek hakkına sahiptir. Çalışanın bağlı bulunduğu şirketin prosedürlerinde bu hususa ilişkin bir süreç belirtilmişse, çalışanın ilgili prosedürde belirtilen şartlara uyması gerekmektedir.

5.5.Tedarikçilere ve İş Ortaklarına Karşı Sorumluluklar

5.5.1.Başoğlu Kablo A.Ş. , birlikte iş yaptığı kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarının gizli bilgilerini özenle korur.

5.5.2.Tedarikçi ve iş ortaklarına adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösterir.

5.6.Müşterilere Karşı Sorumluluklar

5.6.1.Başoğlu Kablo A.Ş. müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda ve en doğru şekilde cevap veren, müşteri memnuniyeti odaklı ve proaktif bir anlayışla çalışır.

5.6.2.Başoğlu Kablo A.Ş. tüm müşterilerine karşı dürüst ve adil davranır ve onlara karşı taahhütlerini zamanında ve söz verdiği koşullarda yerine getirmek için gerekli çabayı gösterir.

5.7.Rakiplere ve Sektöre Karşı Sorumluluklar

5.7.1.Başoğlu Kablo A.Ş. , sektör şirketleriyle yasal ve etik olan zeminlerde rekabet

eder ve rekabet hukuku kurallarına uyar. Grup genelinde bu amaçla oluşturulan “Başoğlu Kablo A.Ş. rekabet Hukuku Kuralları’ na” uyum esastır.

5.8.Yöneticilerin Sorumlulukları

5.8.1.Başoğlu Kablo A.Ş. İş Etiği kuralları tüm çalışanlar için geçerli olmakla beraber, yönetici konumundaki çalışanların kuralların uygulanması ile ilgili ek sorumlulukları da bulunmaktadır.

5.8.2.Etik kuralları destekleyen bir Şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesini sağlarlar.

5.8.3.Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olur, ekibindeki personeli etik kurallar konusunda eğitir.

5.8.4.Etik kurallarla ilgili soru, şikayet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalışanlarını destekler.

5.8.5.Kendisine danışıldığında, çalışana yapılması gerekenler konusunda yol gösterir, iletilen tüm bildirimleri dikkate alır ve gerekli gördüğü konuları Etik Kurulu’na en kısa sürede iletir.

5.8.6.Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek şekilde yapılandırılmasını sağlar ve etik kurallara uyumu sağlamak üzere gerekli yöntem ve yaklaşımları uygular.

6.1.Genel Kurallar

6.1.1.Başoğlu Kablo A.Ş. çalışanlarından, tüm şirket varlıklarının ve belgelerinin Başoğlu Kablo A.Ş. ‘ ya ait olduğunu bilmeleri beklenmektedir.

6.1.2.Grup varlıklarının kaybedilmemesi, hasara uğramaması, hatalı kullanımından ve israfından kaçınılması ve yetkisiz kişilere aktarılmaması çalışanların sorumlulukları arasındadır.

6.1.3.Şirket kaynaklarının kişisel amaçla kullanılmasından kaçınılması genel bir kuraldır. İnternet, telefon ve e-postanın kişisel amaçlar için kullanımı yasalara aykırı olmaması, aşırıya kaçılmaması ve olağanüstü ek masraflar yaratmaması koşulları ile uygundur.

6.1.4.Çalışma saatleri içerisinde çalışanların misafir ağırlanması ya da özel randevu vermeleri mesainin etkin kullanımına bir engel olarak görülmektedir. Mecbur kalınan durumlar olursa, çalışanların bu tür görüşmeleri, iş akışlarını etkilemeyecek, makul bir zamanda ve asgari süre içerisinde gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

KOMİSYON ÜYELERİMİZ

Başkan : Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Komisyon üyesi: Genel Müdür

Komisyon üyesi: Kalite Müdürü

Komisyon üyesi: İnsan Kaynakları Müdürü